De Compaan De Kolibrie
Home>Schoolgids>Begeleiding van de leerlingen

Aanmelding van nieuwe leerling

Wanneer een kind de leeftijd van vier jaar heeft bereikt kan het worden toegelaten tot de basisschool. Onze school hanteert bij het aannemen van leerlingen het protocol dat geldt voor alle basisscholen in Almelo. Enkele weken voordat het kind vier

Lees verder >

Advies voortgezet onderwijs

De school streeft er naar om de leerlingen op een, voor hen, zo hoog mogelijk niveau te brengen. Door het leerlingvolgsysteem is, onafhankelijk van de landelijke Eindtoets Cito, aan het eind van de basisschoolperiode, vrij precies bekend welk vervolgonderwijs voor

Lees verder >

Begeleiding naar het Voortgezet Onderwijs

Na groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. De leerlingen bezoeken vooraf de open dagen. Samen met uw kind en de school bepaalt u op welke school (en/of afdeling) voor voortgezet onderwijs uw kind de meeste kans heeft

Lees verder >

Handelingsplan

De ontwikkeling van de leerling wordt door toetsen in de gaten gehouden. Bij uitval op deze genormeerde toetsen volgt een handelingsplan. In het handelingsplan staat beschreven hoe de leerling wordt ondersteund om hem/haar in de daarop volgende interventieperiode op een

Lees verder >

Leerlingvolgsysteem

Elke leerling wordt in zijn/haar ontwikkeling nauwkeurig gevolgd. Dit gebeurt met behulp van het leerlingvolgsysteem (LVS). Het LVS is grotendeels geautomatiseerd en bevat een groot aantal gegevens, die zijn verkregen d.m.v. toetsen, observaties, onderzoeken, gesprekken, en dergelijke. Het gaat daarbij

Lees verder >

Passend onderwijs

De wet Passend Onderwijs is ingegaan per 1 augustus 2014. Vanaf dat moment heeft de school zorgplicht als ouders een leerling aanmelden die extra ondersteuning nodig heeft. Omdat niet kan worden verwacht dat (reguliere) basisscholen alle kinderen die worden aangemeld

Lees verder >

Pilot passend onderwijs

Gedurende twee schooljaren (2015-2016 en 2016-2017) heeft onze school gewerkt met een pilot passend onderwijs aan onze locatie aan de Maardijk. De pilot is opgezet voor leerlingen met extra zorgbehoefte. Dit zijn veelal leerlingen die in het verleden in aanmerking

Lees verder >

Protocol leesproblemen en dyslexie

De school hanteert een protocol voor het onderwijs aan kinderen met leesproblemen. Het richt zich vooral op de groepen 1 t/m 4, omdat daar het leren lezen plaatsvindt en vroege opsporing erg belangrijk is. De leerlingen, die dyslectisch zijn, komen

Lees verder >

Speciale zorg voor leerlingen

In de zorg die een leerling nodig heeft, is preventie de eerste stap. Zorgen voor goede voorwaarden en een optimaal schoolklimaat kunnen weliswaar niet alle problemen voorkomen, maar zorgt er wel voor dat ze niet nodeloos ontstaan. Door nauwkeurige observatie

Lees verder >

SWV Passend Onderwijs Twente Noord

De school neemt deel aan het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Twente Noord. De doelstelling van het samenwerkingsverband is door samenwerking met alle leden een zo optimaal mogelijk onderwijsaanbod te realiseren (‘omgaan met verschillen’). Specialistische hulp, zoals de collegiale consulent vanuit het

Lees verder >

Verwijzing naar Speciaal Basisonderwijs (SBO) en Speciaal Onderwijs (SO)

Wanneer blijkt dat alle inspanningen niet tot het gewenste resultaat leiden, kan het nodig zijn een leerling te verwijzen naar het Speciaal Basis Onderwijs of het Speciaal Onderwijs (zogenaamde clusterscholen). Dit gebeurt in overleg met de ouders en pas na

Lees verder >