De Compaan De Kolibrie
Home>Schoolgids>Begeleiding van de leerlingen>Aanmelding van nieuwe leerling

Aanmelding van nieuwe leerling

Wanneer een kind de leeftijd van vier jaar heeft bereikt kan het worden toegelaten tot de basisschool. Onze school hanteert bij het aannemen van leerlingen het protocol dat geldt voor alle basisscholen in Almelo.

Enkele weken voordat het kind vier jaar wordt is er een mogelijkheid om gedurende enige dagdelen op school te komen (‘wendagen’). De leerkracht maakt met de ouders daar een afspraak over.

N.B.: Een kleuter, die de basisschool gaat bezoeken hoort zindelijk te zijn en zich zelfstandig te kunnen redden op het toilet. Natuurlijk komen ‘ongelukjes’ wel eens voor en dat is uiteraard geen probleem, we hebben hiervoor extra kleding op school.

Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin het vijf wordt. Voorbeeld: een kind wordt op 14 januari vijf jaar. Het is dan leerplichtig vanaf 1 februari.

Voor leerlingen met speciale zorgbehoeften, is er mogelijk plaats op onze school. Leidend is de vraag of de Compaan voldoende is toegerust om adequaat te kunnen voldoen aan de speciale zorgbehoefte van de betreffende leerling. De zorg die wij in het kader van passend onderwijs kunnen bieden aan kinderen met een speciale zorgbehoefte staat beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel.