De Compaan De Kolibrie
Home>Schoolgids>Ouders>Klachtenregeling en vertrouwenspersoon

Klachtenregeling en vertrouwenspersoon

Soms bent u het niet eens met de gang van zeken in school. In de meeste gevallen is een gesprek met de leerkracht of andere direct betrokkenen voldoende om de kwestie op te lossen. Mocht u het gevoel hebben dat u niet serieus wordt genomen, of dat er niet goed naar u wordt geluisterd, dan kunt u de zaak met de directie, het bestuur, de interne contact persoon of de externe vertrouwenspersoon bespreken.

De interne vertrouwenspersoon is door de school aangesteld om er zorg voor te dragen dat klachten van kinderen of ouders altijd serieus worden genomen en op een zorgvuldige manier worden afgehandeld.

Elke ouder, of kind, kan een beroep doen op hem/haar als er een probleem is, van welke aard dan ook, waar u of uw kind niet met de groepsleerkracht of de directie over wilt of durft te praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld.

 

De interne vertrouwenspersonen bij ons op school zijn:

Locatie Kolibrie:   Toos Overbeek

Werkdagen ma-di-do

Locatie Maardijk: Annemarie Smellink

Werkdagen di-wo-do

 

Als het nodig mocht zijn wordt de klacht doorverwezen naar de Externe Vertrouwenspersoon. De Externe Vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht.

Bij ons op school is dat:

Mevrouw drs D. Gerritsma

dorinegerritsma@burovertrouwenspersonen.nl

Telefoon: 06-51153526 / 058-7440022

 

Ook kan de klager ervoor kiezen om een klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie, waar wij als school bij zijn aangesloten. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren; de Interne Contactpersoon kan u hierbij behulpzaam zijn.

 

Onderwijsgeschillen

Postadres: Postbus 85191  3508 AD Utrecht

Telefoon: 030-2809590

Email: info@onderwijsgeschillen.nl

 

Bezoekadres:

Gebouw “Woudstede”

Zwarte Woud 2

3524 SJ Utrecht

 

De klachtenregeling is te verkrijgen bij de Interne Vertrouwenspersoon.

Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, ernstig fysiek of geestelijk geweld heeft de onderwijsinspectie een centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 111 3 111 (lokaal tarief).