De Compaan De Kolibrie
Home>Schoolgids>Schooltijden en verlof

Continurooster

Onze school hanteert een zogeheten continurooster. Dat houdt in dat de leerlingen tussen de middag met de leerkracht in de klas lunchen. We vragen van de ouders om zorg te dragen voor een eenvoudige, voedzame lunch. Voor dranken die koel

Lees verder >

Gewichtige omstandigheden: meer dan tien schooldagen per schooljaar

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor meer dan tien schooldagen per schooljaar dient minimaal zes weken van tevoren, via de directeur van de school, aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling te worden

Lees verder >

Richtlijnen voor verlof

De wet- en regelgeving omtrent extra verlof is strikt. Verlof buiten de schoolvakanties is alleen mogelijk wanneer er sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’. De wetgever wil zo het belang van het kind waarborgen.

Lees verder >

Verlof aanvragen

Wanneer u vanwege ‘gewichtige omstandigheden’ verlof wilt aanvragen voor uw kind, dient u bij de directeur van de school een schriftelijk verzoek in aan de hand van een formulier dat u op school kunt verkrijgen. Wanneer de aanvraag voor verlof

Lees verder >

Verlof in verband met ‘andere gewichtige omstandigheden’

Een verzoek om extra verlof in verband met ‘andere gewichtige omstandigheden’ voor ten hoogste tien schooldagen per schooljaar dient vooraf aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen: voor het voldoen aan een wettelijke

Lees verder >

Verlof wegens ‘gewichtige omstandigheden’

Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal acht weken van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Deze periode is in verband met een eventuele bezwaarprocedure. Verlof wordt toegekend indien wegens de specifieke aard van het beroep van

Lees verder >

Ziekmeldingen

Ziekmeldingen dienen vóór aanvang van de school doorgegeven. Als een kind zonder bericht afwezig is, neemt de school contact met u op. Ziekmeldingen kunt u doorgeven via de website van de school. Op de homepagina onder het kopje ‘Contact’. De

Lees verder >