De Compaan De Kolibrie
Home>Schoolgids>Schooltijden en verlof>Gewichtige omstandigheden: meer dan tien schooldagen per schooljaar

Gewichtige omstandigheden: meer dan tien schooldagen per schooljaar

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor meer dan tien schooldagen per schooljaar dient minimaal zes weken van tevoren, via de directeur van de school, aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling te worden voorgelegd. De leerplichtambtenaar neemt, na de directeur en de ouders gehoord te hebben, een beslissing.

Verlof kan bijvoorbeeld worden verleend, wanneer de ouders van de leerling een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden.

Uitgebreide informatie over verlof vindt u op: www.leerplichtwet.nl.

NB: De gemeente heeft leerplichtambtenaren aangesteld die controleren of u en ook de school zich aan de leerplichtregels houden. De directeur van de school is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim.