De Compaan De Kolibrie
Home>Schoolgids>Waar onze school voor staat

Eerste communie en vormsel

Ouders kunnen ervoor kiezen om hun kind in groep 4 deel te laten nemen aan de voorbereiding op hun eerste deelname aan de eucharistie (eerste heilige communie). In groep 8 wordt de leerlingen de mogelijkheid geboden deel te nemen aan

Lees verder >

Godsdienst/ levensbeschouwing

Levensbeschouwelijke vorming krijgt op onze school in verschillende vakken en activiteiten gestalte, onder andere bij wereldoriëntatie en bij het aanleren van sociale vaardigheden, maar met name bij het vak godsdienst/ levensbeschouwing. In dit vak maken leerlingen op een uitnodigende wijze

Lees verder >

Identiteit van de school

We zijn een christelijk-katholieke school in een veranderende, multiculturele samenleving, die ook open staat voor kinderen van ouders die zelf niet betrokken zijn bij het christelijke godsdienst. Wel vragen we van alle ouders dat zij de christelijke gebruiken respecteren, zoals

Lees verder >

Leerlingenraad

De school beschikt per locatie over een Leerlingenraad. De Leerlingenraad is samengesteld uit klassenvertegenwoordigers van de groepen 6 t/m 8. Zij denkt na doet voorstellen over activiteiten en gewenste aanpassingen en veranderingen op de Compaan. Zij vertegenwoordigen hierbij de mening

Lees verder >

Missie van de school

Ons onderwijs is gericht op de ontwikkeling van de ontplooiing van de persoonlijkheid en de ontwikkeling van de capaciteiten van de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Maar een ontplooide persoonlijkheid en ontwikkelde capaciteiten zijn geen eindpunt. Zij staan

Lees verder >

PAD-leerplan

Scholen worden in toenemende mate geconfronteerd met problematiek van psychosociale aard: agressie, pestgedrag, impulsief gedrag en sociale angst. Scholen dienen hiertoe preventief beleid te ontwikkelen, zodat gesignaleerde problemen zo veel mogelijk voorkomen kunnen worden. De Compaan werkt hieraan met het

Lees verder >

Veiligheid en geborgenheid

Op alle scholen in Nederland worden maatregelen getroffen om (uw) kinderen zich in een veilige en geborgen omgeving te laten ontwikkelen. Zo’n pedagogisch (opvoedkundig) klimaat wordt vooral gecreëerd door met elkaar afspraken te maken over gedragingen en regels, die nageleefd

Lees verder >

Veiligheid op school

Samen met de leerlingen en ouders werken wij aan een sfeer van veiligheid en geborgenheid, waarin kinderen leren verantwoord om te gaan met hun vrijheid. Ze leren onder meer om zelf adequate oplossingen te vinden bij problemen of conflicten. Er

Lees verder >