De Compaan De Kolibrie
Home>Schoolgids>Waar onze school voor staat>Veiligheid en geborgenheid

Veiligheid en geborgenheid

Op alle scholen in Nederland worden maatregelen getroffen om (uw) kinderen zich in een veilige en geborgen omgeving te laten ontwikkelen. Zo’n pedagogisch (opvoedkundig) klimaat wordt vooral gecreëerd door met elkaar afspraken te maken over gedragingen en regels, die nageleefd moeten worden. Behalve dat er specifieke schoolregels bestaan, zijn er ook wettelijke bepalingen waaraan we ons moeten houden. Alle scholen hebben een actueel schoolveiligheidsplan waarin al deze zaken in relatie met elkaar zijn beschreven.

Deze regels en afspraken gelden niet alleen voor de kinderen en personeelsleden binnen de school, maar voor iedereen die zich in en om de school ophoudt. Dat betekent dat alle kinderen, alle ouders, alle personeelsleden en alle andere personen die hand- en spandiensten verzorgen in en om de school zich dienen te houden aan deze regels en afspraken en kunnen weten wat de gevolgen zijn als deze worden overtreden.

“Het schoolklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid en respectvolle omgangsvormen:

  • De ouders zijn betrokken bij de school door de activiteiten die de school daartoe onderneemt.
  • De leerlingen en het personeel voelen zich aantoonbaar veilig op school.
  • De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid op de school voordoen.
  • De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten in en om de school.
  • Het personeel van de school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan”